WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AA1ห้ามนำเข้า

คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ รับข้อสั่งการนายกฯ ห้ามนำเข้า-ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมผลักดันกฎหมายห้ามผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตบุหรี่ที่มีส่วนผสมของกัญชา

    คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีมติรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการห้ามนำเข้า-ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมทั้งผลักดันร่างกฎกระทรวงห้ามผู้ผลิต และผู้นำเข้าฯ ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ที่มีส่วนผสมของกัญชาขายในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน การเกิดนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน

        ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 2/2565 และให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยหนึ่งในข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งรัดปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทุกช่องทาง นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติผลักดันร่างกฎกระทรวง กำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

      การแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามไม่ให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชง สาร CBD และสาร THC เป็นส่วนประกอบ  เพื่อเป็นการเสริมมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม

       นายอนุทิน กล่าวต่อว่า หลังจากมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการระบุให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก อาจทำให้ประชาชนนำส่วนประกอบของกัญชา เช่น ใบ ยอด ช่อดอก ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม อาทิ การนำไปสูบเพื่อสันทนาการจนเกิดเป็นกระแสนิยมการสูบบุหรี่ผสมกัญชา

   ทำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่เลิกยากขึ้น และหากเด็กหรือเยาวชนมีการใช้บุหรี่ผสมกัญชาจะเกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ ความจำ อารมณ์และจิตใจ จึงต้องเร่งควบคุมส่วนประกอบและสารที่ใช้ในการปรุงแต่งในผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ควบคู่กับการลดอันตรายต่อสุขภาพ ลดการสร้างแรงจูงใจในกลุ่มเด็ก เยาวชน ป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน

      ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นโฆษกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ อีกหน้าที่หนึ่ง

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!