WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1ABMTA20

ขสมก. เปิดเส้นทางเดินรถโดยสาร สาย 2 - 36 ไทรน้อย - ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เริ่ม 20 พ.ค.นี้

      นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ขสมก.มีเส้นทางเดินรถโดยสาร จำนวน 107 เส้นทาง ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางให้กับ ขสมก.แล้ว จำนวน 18 เส้นทาง โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 กรมการขนส่งทางบก ได้อนุมัติใบอนุญาตฯ ให้กับ ขสมก. เพิ่มอีก 1 เส้นทาง คือ สาย 2 - 36 เส้นทาง ไทรน้อย - ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

      ซึ่งเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางใหม่ที่มีการสำรวจแล้วว่า สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางไปยังศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากประชาชนไม่ต้องใช้บริการรถโดยสารหลายต่อ โดย ขสมก. ได้จัดรถโดยสาร สำหรับให้บริการในเส้นทางดังกล่าว จำนวน 13 คัน แบ่งเป็น รถโดยสารธรรมดา จำนวน 10 คัน และรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จำนวน 3 คัน ให้บริการในวันธรรมดา วันละ 40 เที่ยว ให้บริการในวันหยุด วันละ 32 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 04.30 - 22.00 น. เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดย ขสมก. ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จอดรถโดยสาร ท่าต้นทาง (ไทรน้อย) จากเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และท่าปลายทาง (ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ) จากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

     ทั้งนี้ เมื่อสามารถจัดหารถโดยสารใหม่ ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาให้บริการประชาชน ได้แล้ว ขสมก. ก็จะนำรถโดยสารดังกล่าว มาให้บริการแทนรถโดยสารเดิม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางของกรมการขนส่งทางบกต่อไป

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!