WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a1Cคุ้มครองลูกจ้าง

รมว.เฮ้ง มอบ ‘ที่ปรึกษา’ ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ลุยตรวจคุ้มครองลูกจ้างในเรือประมงทะเลป้องกันค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

     พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม สำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ท่าเรือวัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

       นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญที่ต้องการชะลอและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานข้ามชาติ

        โดยการบังคับใช้กฎหมายต่อแรงงานข้ามชาติ นายจ้างและสถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานข้ามชาติทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ จากการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า กรมประมง ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง

       นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ที่มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้อันนำไปสู่ประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการตรวจตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      เพื่อให้เกิดผลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดสมุทรสงคราม กระทรวงแรงงานขอขอบคุณร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ด้านการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และด้านการป้องกันการใช้สารเสพติดในเรือประมงทะเล ด้วยความตั้งใจ ร่วมกันทำงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย และทำให้แรงงานในเรือประมงทะเลได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ลดลง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยต่อไป

      สำหรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมีการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

      ทั้งนี้ สถานการณ์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามจากข้อมูลของด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม (PIPO) พบว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามมีเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตประมงพาณิชย์ จำนวน 510 ลำ นายจ้าง 309 ราย แรงงานที่ทำงานบนเรือประมง 3,978 คน แยกเป็น แรงงานไทย 1,027 คน แรงงานต่างด้าว 2,951 คน

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!