WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a 1Dขจัดความยากจน

ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการจัดกิจกรรมการลงเสาเอกบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       ที่อำเภอสุไหงปาดี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีการลงเสาเอกบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส

     ทั้งนี้ ในเวลาเดียวกัน ณ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดพิธีการลงเสาเอกบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาสได้มีการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หัวข้อ’คนนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’โดยมีเป้าหมายที่เป็นครัวเรือน บุคคลที่ตกเกณฑ์มิติด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ หนี้สิ้น และอื่นๆ ได้มีการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือ และพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย

 QIC 720x100

       โดยมีศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ซึ่งมีทีมปฏิบัติการระดับตำบลและพี่เลี้ยงกระจายการขับเคลื่อนอยู่ในทุกพื้นที่ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่ลำบาก สภาพครัวเรือนไม่มีความมั่นคง จังหวัดนราธิวาสได้มีการพิจารณาครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายมิติด้านความเป็นอยู่ในระยะแรก อำเภอละ 1 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการสร้าง หรือซ่อมแซมบ้าน

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!