WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

 

กอ.รมน. ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ชู 3 มิติแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงชาติ

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในฐานะหน่วยงาน ด้านความมั่นคงมีบทบาทและหน้าที่ ในการบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน มวลชน และประชาชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อความสงบสุขของประชาชนทุกคนในหลากหลายมิติ อาทิ

 

11646 กอรมน01

          มิติด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง กอ.รมน. ร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งการค้าชายแดนที่สำคัญของไทยอย่าง .แม่สอด .ตาก เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศพม่า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

 

11646 กอรมน02

 

          มิติด้านดูแลทรัพยากรธรรมชาติ กอ.รมน. มีการลงพื้นที่สำรวจผืนป่า โครงการหลวงม่อนเงาะ .เชียงใหม่ ทั้งการรุกล้ำครอบครองผืนป่า การลักลอบตัดไม้ การล่าสัตว์ การแผ้วถางป่า และการสร้างรีสอร์ท พร้อมได้ดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลและฟื้นฟูป่าให้กลับคืนมา ผ่านการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าที่ถูกต้องและยั่งยืน

          นอกจากนี้ ยังได้ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยการป้องกันและให้ความรู้แก่ชาวบ้าน

 

11646 กอรมน03

 

          มิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ กอ.รมน. พัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลก ด้วยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการทำงานของ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”​ .ประทาย .นครราชสีมา โดยทางศูนย์ได้มีการพัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรมให้ความรู้ชาวบ้านและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายใหญ่ให้ครัวไทยขึ้นแท่นเป็นครัวโลก

          นอกจากนี้ กอ.รมน. ยังพร้อมเดินหน้า ประสานงานช่วยเหลือ ประชาชนในทุกๆ ด้าน เพื่อความสุขของประชาชนทุกคน สามารถแจ้งเบาะแสภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ หรือหากมีเรื่องเดือดร้อน โทร. 1374 สายด่วนความมั่นคง 

 

A11646

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!