WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1a 1เงินเฟ้อ12

จดหมายเปิดผนึกชี้แจงการเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้าสูงกว่าขอบบนของกรอบเป้าหมายนโยบายการเงิน

          คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย 12 เดือนข้างหน้า จะอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ซึ่งสูงกว่าขอบบนของกรอบเป้าหมายการเงินในปัจจุบัน จากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทานเป็นสำคัญ (cost-push shocks)โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ปัจจัยด้านอุปทานจากต่างประเทศ จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลกปรับตัวสูงขึ้นมาก
  2. ปัจจัยด้านอุปทานในประเทศ จากโรคระบาดในสุกรและการส่งผ่านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นไปยังราคาอาหารสำเร็จรูป

อ่านจดหมายฉบับเต็มได้ที่ ✉️ https://bit.ly/3rmQ1Z5

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!