WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

KASSETชัชชัย

บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุนเทอมฟันด์พันธบัตรไทย 6 เดือน

          บลจ.กสิกรไทย มองบวกตลาดตราสารหนี้ไทย ชวนลงทุนระยะสั้นผ่านกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N (KGB6MN) โดยเน้นลงทุนในพันธบัตรไทยคุณภาพดี เปิดเสนอขาย 15 - 21 ..นี้

          นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N (KGB6MN) ประมาณการผลตอบแทน 0.95% ต่อปี โดยมีกำหนดเปิดขายในระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2565

          นายชัชชัยกล่าวต่อไปว่า KGB6MN เป็นกองทุนแบบกำหนดระยะเวลาลงทุนที่มีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มีนโยบายลงทุนในตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านกลยุทธ์การลงทุนแบบถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวน เนื่องจากตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนครั้งนี้เกือบทั้งหมดเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐของประเทศไทย ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ต่ำมาก ผู้ลงทุนจึงวางใจเรื่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ได้

          “การที่กองทุนมีระยะเวลาการลงทุนไม่นานนัก อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับมีความน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับการคงเงินไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคาร ขณะที่ความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระก็ต่ำมาก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่มีความเหมาะสมในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางที่กำลังค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้นนายชัชชัยกล่าว

          นายชัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KGB6MN เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนภายในระยะเวลาการลงทุนที่ชัดเจน โดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บลจ.กสิกรไทยจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

ตราสารที่กองทุน KGB6MN คาดว่าจะลงทุน

อันดับเครดิต

สัดส่วน

การลงทุน

ประมาณการผลตอบแทน(ต่อปี)

ของตราสาร

ของกองทุน

ตั๋วเงินคลัง / พันธบัตรรัฐบาลไทย / พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

AAA

100.00%

1.10%

1.10%

รวม

1.10%

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน

(0.15%)

ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

0.95%

 

          ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนหากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน KGB6MN ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

 

A11659

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!