WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

SET69

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน        หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 04 ส.ค. 256501 ส.ค. 2565 - 04 ส.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 04 ส.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 6,647.48 9.62 7,069.79 10.23 -422.31 24,162.97 9.23 27,370.06 10.46 -3,207.09 810,193.19 7.45 912,212.62 8.39 -102,019.44
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,809.54 9.86 5,615.40 8.13 1,194.14 23,099.36 8.83 21,510.80 8.22 1,588.56 934,611.43 8.60 932,000.18 8.57 2,611.25
นักลงทุนต่างประเทศ 31,470.26 45.55 32,674.92 47.29 -1,204.66 124,474.55 47.56 121,251.22 46.33 3,223.32 5,184,582.80 47.69 5,064,008.69 46.58 120,574.12
นักลงทุนในประเทศ 24,160.48 34.97 23,727.65 34.34 432.83 89,970.33 34.38 91,575.12 34.99 -1,604.80 3,941,732.12 36.26 3,962,898.05 36.45 -21,165.93
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • More Articles
  •  

 

 

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!