WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

คลัง

Display # 
รัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณผลงานเด่น อัตราการเบิกจ่ายในปี 2566 สูงที่สุดในรอบ 7 ปี Written by admin 2878
กอช. จัดงานวันออมแห่งชาติ มอบรางวัลหน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการออมให้อาชีพอิสระ มีเงินบำนาญใช้ในอนาคต พร้อมเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิ สมัครสมาชิก รับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 1,800 บาท/ปี Written by akachai 3320
คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM มีมติแต่งตั้ง ‘นางพวงทิพย์ ปรมาพจน์’ นั่งประธานบอร์ด SAM คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 Written by akachai 3385
กบข. ได้รับรางวัล Best Practice หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเลิศ Written by akachai 2684
กบข. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ กอช. และร่วมส่งเสริมการออมให้สมาชิกในครอบครัวข้าราชการ เพิ่มเงินออมเพื่ออนาคต Written by akachai 2607
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) Written by admin 2985
คลัง ยืนยันตัวเลขประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิในการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Written by admin 3080
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ อนุมัติกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ปี 2567 – 2569 เพิ่มภารกิจแก้ปัญหาหนี้ ชูประเด็น ESG เป็นกรอบการดำเนินงาน Written by akachai 3748
6 รัฐวิสาหกิจกลุ่มสาธารณูปการผนึกกำลัง แลกเปลี่ยนความรู้ด้าน HR ปีที่ 2 Written by admin 3183
กบข. เตือนกลลวงมิจฉาชีพ ปลอมไลน์และเว็บไซต์ อ้างจ่ายเงินปันผล Written by akachai 3107

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!