WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

12437 CUSTOMS

กรมศุลกากรจับมือธนาคารกรุงไทย’ พัฒนาต่อยอด ‘Customs Trader Portal’

          กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง “Customs Trader Portal” ให้ผู้นำเข้าส่งออก รวมถึงตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ลงทะเบียนผ่าน https://www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันที เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

          นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรร่วมกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้า-ส่งออก ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ โดยผู้ใช้ระบบสามารถดำเนินการผ่านเว็ปไซต์ www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนบน Application เป๋าตัง ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น

          ในส่วนของการลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 15 ธันวาคม .. 2564 จะเป็นการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนของการขอต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ซึ่งเป็นการพัฒนาและขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมที่เป็นการให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออกที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม .. 2564 โดยมีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรสำเร็จแล้ว จำนวน 994 ราย และในอนาคตกรมศุลกากรและธนาคารกรุงไทยจะร่วมกันพัฒนาระบบนี้ ให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้นำเข้า-ส่งออก และตัวแทนออกของนิติบุคคลที่มีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทยอีกด้วย เพื่อเป็นการรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น

 

NHA720x100

 

          และนอกจากการพัฒนาระบบฯ ร่วมกับธนาคารกรุงไทยแล้ว กรมศุลกากรยังได้พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registration) เพื่อรองรับการขอต่ออายุตัวแทนออกของนิติบุคคล ซึ่งจะเปิดใช้งานในวันที่ 15 ธันวาคม .. 2564 เช่นกัน

          สำหรับการพัฒนาระบบฯ ในครั้งนี้ กรมศุลกากร ได้รับความร่วมมือจากสมาคมตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรรับรอง ได้แก่ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย และ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal เป็นอย่างดี

          นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐและกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้น พร้อมต่อยอดการให้บริการตอบโจทย์ประชาชนรวมถึงคู่ค้าหรือพันธมิตรของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ X2G2X ล่าสุด ธนาคารร่วมกับกรมศุลกากร พัฒนาบริการ “Customs Trader Portal” เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้า ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สามารถลงทะเบียนหรือต่ออายุกับกรมศุลกากรได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมนำระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ที่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform ที่คนไทยคุ้นเคย มีผู้ใช้งานมากกว่า 33 ล้านคน ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ช่วยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น พร้อมเตรียมขยายระบบการลงทะเบียนรองรับกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก การต่ออายุตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของประเภทนิติบุคคล

 

เจนเนอราลี่

 

          ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับบริการของกรมศุลกากรต่อยอดโครงการ Customs Trader Portal อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนำส่งสินค้าถึงผู้นำเข้าแบบ Door-to-Door One-Stop Service โดยรวมบริการการออกของไว้ในที่เดียว ช่วยให้ตัวแทนออกของจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้นำเข้าสินค้ารอรับสินค้าอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย พร้อมเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินของธนาคาร และการเก็บหลักฐานรูปแบบดิจิทัล ไปจนถึงการติดตามสถานะการนำเข้าและการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็นตัวกลางในการแชร์ข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อคเชน (Customs e-Receipt on Blockchain) ระหว่าง 3 กรมภาษี เพื่อลดการจัดทำเอกสารที่เป็นกระดาษ รวมถึงสร้าง Digital Trade Platform มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ตอบโจทย์ความต้องการและการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรผ่านระบบดิจิทัล เชื่อมต่อบริการหน่วยงานภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มธุรกิจได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น

          สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ Customs Trader Portal ได้ที่ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-6488 หรือ 02-667-7802 และฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-4639 และ 02-667-5958 หรือ www.customstraderportal.com และสอบถามข้อมูลการยืนยันตัวตนได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111

 

A12437

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!