WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 SET16

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 2รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) นาย บรรยง พงษ์พานิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 04/08/2565 80,900 65.00 ซื้อ  
โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS) นาย พงศ์ธร ธาราไชย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 02/08/2565 550,000 0.58 ขาย  

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!