WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

3547 SEC44

ก.ล.ต. เตรียมเปิดให้ทดสอบระบบ Web Portal ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ภายใต้โครงการ Sandbox เม.ย. นี้

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมเปิดให้ผู้พัฒนาและให้บริการระบบ (main operator) ผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทดสอบระบบ Web Portal ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ให้บริการกับผู้ใช้งานจริง ภายใต้โครงการ Sandbox* ในเดือนเมษายน 2566 นี้ 

          ก.ล.ต. เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ Digital Infrastructure ว่า ปัจจุบันการพัฒนาระบบ Web Portal ใกล้ที่จะพร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานจริงแล้ว โดยได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมสามารถยื่นคำขอเพื่อเริ่มทดสอบการใช้งานระบบภายใต้โครงการ Sandbox ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566 เพื่อทดสอบการให้บริการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้โครงการ Sandbox ซึ่งจะเป็นการจำกัดความเสี่ยงและช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพก่อนเปิดใช้งานเป็นการทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดการทดสอบ (go-live) แก่ผู้ใช้งานในเดือนเมษายน 2566 โดยจะมีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการและให้บริการในการทำธุรกรรม (business operator) แก่ผู้ใช้งานบนระบบต่อไป

          สำหรับการพัฒนาระบบ Digital Infrastructure ในระยะแรกจะเริ่มจากการพัฒนาระบบ Web Portal ที่รองรับการออกเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนสำหรับตลาดแรก (primary market) ให้แล้วเสร็จก่อน จากนั้นจะมีการเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานอื่นเพื่อให้รองรับตราสารหนี้ภาครัฐและพัฒนาขยายให้รองรับตราสารประเภทอื่น ต่อไปในอนาคต โดยที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงผู้พัฒนาและให้บริการระบบ (main operator) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รวมทั้งกลุ่มบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ 

ตลาดทุนถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย และมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงหากได้รับการเสริมความเข้มแข็งในด้านต่างๆ อาทิ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัลและเชื่อมโยงกันตลอดสาย ลดการทำงานแบบใช้แรงงานคนและการใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษ รวมถึงการทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประมวลผลต่อได้เลย (machine readable) ก.ล.ต. จึงริเริ่มโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทยตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดตั้งบริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด ที่บริหารจัดการโดย 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมธนาคารไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบ (main operator) โดยมุ่งพัฒนาระบบที่ช่วยให้ทุกกระบวนการในตลาดทุนดำเนินการได้อย่างอัตโนมัติ ผ่านระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน ตลอดจนช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและตลาดทุน รวมทั้งกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโครงการพัฒนาระบบดังกล่าวยังได้ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 4 (ปี 2565-2570) เรื่องการพัฒนาตลาดทุนดิจิทัล (digital transformation)

________________________

หมายเหตุ :

* โครงการ Sandbox หมายถึง โครงการที่ ก.ล.ต. เปิดให้สามารถทดสอบระบบกับผู้ใช้งานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ก่อนการดำเนินการในวงกว้างต่อไป

 

 

A3547

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!