WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET44

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 24 พ.ค. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 36 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

101,800

6.09

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาง รสพร

สุขสมพร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

20,000

7.95

ขาย

ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUSCO)

 

นาย อัมรินทร์

สิมะโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

50,000

3.42

ซื้อ

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)

 

นาย ชองอี ไต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/05/2566

350,700

2.26

ขาย

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)

 

นาย ชองอี ไต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/05/2566

143,700

2.20

ขาย

ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)

 

นาย ชองอี ไต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

178,300

2.20

ขาย

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)

 

นาย เชง

นิรุตตินานนท์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )

หุ้นสามัญ

23/05/2566

100,000

15.40

ขาย

ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS)

 

นาย ธนวัฒน์

คงเจริญสมบัติ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (วรัณญา เจริญกุล)

หุ้นสามัญ

23/05/2566

1,500

5.85

ซื้อ

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย นพดล

อินทรลิบ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

500,000

0.79

ซื้อ

ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PL)

 

นาย สาระ ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

30,700

2.40

ซื้อ

มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE)

 

นาย ราชเทพ

นฤหล้า

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

20,000

6.70

ซื้อ

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC)

 

นางสาว เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

400,000

8.95

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นาย เอื้อชาติ

กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

1,100,000

45.00

ขาย

ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E)

 

นาย กฤษดา ทรัพย์ทวยชน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

4,473

1.79

ซื้อ

วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(OTO)

 

นาย สมคิด

ลิขิตปริญญา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

45,000

19.60

ขาย

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

23/05/2566

11,000

2.12

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/05/2566

33,100

2.13

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

11,000

2.12

ซื้อ

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI)

 

นาย ไพรัช

เล้าประเสริฐ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/05/2566

85,600

4.60

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย วรานนท์

คงปฏิมากร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

100,000

12.70

ขาย

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย วรานนท์

คงปฏิมากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

23/05/2566

80,000

6.30

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย วรานนท์

คงปฏิมากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

23/05/2566

70,000

6.25

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย วรานนท์

คงปฏิมากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

23/05/2566

30,000

6.35

ซื้อ

สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SABUY)

 

นาย วรานนท์

คงปฏิมากร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

24/05/2566

20,000

6.20

ซื้อ

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF)

 

นาย สมชาย

รัตนภูมิภิญโญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

424,300

9.74

ซื้อ

อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET)

 

นาย วิเชียร

เจียกเจิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

90,000

2.36

ซื้อ

อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET)

 

นาย วิเชียร

เจียกเจิม

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

23/05/2566

90,000

0.36

ขาย

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

50,000

3.08

ซื้อ

เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NSL)

 

นาย สมชาย

อัศวปิยานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

100,000

20.05

ซื้อ

เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SC)

 

นาย มานิจ

บรรจงธนกิจ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

2,000

4.20

ขาย

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

46,500

0.74

ซื้อ

แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) บมจ.(APP)

 

นาย เกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

71,000

2.98

ขาย

แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(A5)

 

นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

18/05/2566

60,000,000

0.50

โอน

ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITC)

 

นาย ไชยวัฒน์ เจริญรุจิตานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

9,000

24.10

ขาย

ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFS)

 

นาง สุธิดา

ศุภนุกูลสมัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

4,000

2.84

ซื้อ

ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFS)

 

นาง สุธิดา

ศุภนุกูลสมัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2566

3,900

2.82

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

MTL 720x100

kasat 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!