WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET 7

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

ข้อมูลประจำวันที่ 15 พ.ย. 2566

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2566 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 28 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SYNTEC)

 

นาย จิรโมท

พหูสูตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

83,300

1.52

ซื้อ

ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASAP)

 

นางสาว พิชชาภัสร์ ฐิติปุญญา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

26,700

2.13

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

863,000

1.23

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

610,000

1.28

ซื้อ

ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLI)

 

นาย เคียน ฮิน ลิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/11/2566

200,000

10.10

ซื้อ

ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN)

 

นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

500,000

2.90

ซื้อ

โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(PPS)

 

นาย พงศ์ธร

ธาราไชย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

100,000

0.39

ซื้อ

ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ETL)

 

นาย ชูเดช

คงสุนทร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

154,800

1.10

ซื้อ

โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)

 

นาย กำจร

ชื่นชูจิตต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

100

24.80

ซื้อ

โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTI)

 

นาย กำจร

ชื่นชูจิตต์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

100

24.90

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/11/2566

50,000

1.49

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย คุณา เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

10/11/2566

2,000,000

1.35

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาง ประวีรัตน์

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

50,000

1.48

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

09/11/2566

50,000

1.49

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

2,000,000

 

Revoked by Reporter

1.35

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/11/2566

2,000,000

1.35

ซื้อ

วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN)

 

นาย คุณา

เทวอักษร

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ประวีรัตน์ เทวอักษร)

หุ้นสามัญ

10/11/2566

50,000

1.48

ซื้อ

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)

 

นาง อารยา

คงสุนทร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

75,000

5.65

ซื้อ

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WICE)

 

นาย ชูเดช

คงสุนทร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

100,000

5.61

ซื้อ

สหการประมูล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AUCT)

 

นาย สุธี สมาธิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

60,000

9.79

ซื้อ

สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SLP)

 

นาย สาทิส ตัตวธร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

220,200

0.38

ซื้อ

แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIRI)

 

นาย วันจักร์

บุรณศิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

5,000,000

1.66

ซื้อ

อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP)

 

นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

170,000

9.14

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

92,400

2.67

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

10,500

2.64

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/11/2566

7,200

4.20

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

6,000

 

Revoked by Reporter

4.22

ซื้อ

ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT)

 

นาย หมิง ซัน เยน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/11/2566

6,000

4.22

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!