WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET70

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 7 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 59 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นาง ณินทิรา โสภณพนิช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชาติศิริ โสภณพนิช)

หุ้นสามัญ

07/06/2567

631,457

-

ขาย

การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BA)

 

นางสาว ตรีศรัณย์ สีตกะลิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

6,500

21.80

ขาย

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

13,800

9.94

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

06/06/2567

5,000

9.92

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

18,200

4.26

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

6,400

4.27

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

06/06/2567

2,000

4.28

ซื้อ

เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)

 

นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

100,000

12.00

ซื้อ

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCM)

 

นาย สุชาติ

ธนฐิติพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

100,000

3.56

ซื้อ

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/05/2567

30,100

3.54

ขาย

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

10,200

3.48

ขาย

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

30,000

3.48

ขาย

ซี เอ แซด (ประเทศไทย) บมจ.(CAZ)

 

นาย หวัง ยอบ จี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

45,500

3.38

ขาย

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/05/2567

150,000

0.30

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

3,000,000

 

Revoked by Reporter

0.30

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

3,000,000

0.30

ซื้อ

เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) บมจ.(SMD)

 

พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

200,000

5.50

ขาย

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN)

 

นางสาว วัลยา

จิราธิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

11,700

58.00

ซื้อ

เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPN)

 

นางสาว วัลยา

จิราธิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

75,600

57.50

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

10,000

1.40

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

10,000

1.40

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นางสาว อรชพร วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

10,000

1.40

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

7,500

8.25

ซื้อ

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON)

 

นาย มาร์ติน

สตูวิค

ผู้รายงาน

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ

06/06/2567

490,000

2.01

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล .(PROSPECT)

 

นาย วรสิทธิ์

โภคาชัยพัฒน์

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))

หน่วยทรัสต์

27/05/2567

83,212,061

 

Revoked by Reporter

9.39

โอน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล .(PROSPECT)

 

นาย วรสิทธิ์

โภคาชัยพัฒน์

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))

หน่วยทรัสต์

27/05/2567

83,212,061

9.39

โอน

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล .(WHAIR)

 

นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

06/06/2567

10,000

5.75

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ภากร

เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

11,735,000

1.36

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

8,900

11.84

ซื้อ

ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) .(CREDIT)

 

นาย รอยย์ กุนารา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

15,200

19.37

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

3,800

11.10

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

13,000

11.10

ซื้อ

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)

 

.. ภัทร์ภูรี

ชินกุลกิจนิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

10,000

36.75

ซื้อ

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)

 

นาย ชัยวัฒน์

โควาวิสารัช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

4,400

36.50

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย กวิน

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

12,019,000

4.94

ซื้อ

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย อมร

ทรัพย์ทวีกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

500,000

22.50

ซื้อ

พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSG)

 

นาย ชัยยศ

จิรบวรกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

500,000

0.62

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย สุรชัย

อัศวแก้วมงคล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

10,000

3.04

ซื้อ

มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAGURO)

 

นาย จักรกฤติ

สายสมบูรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

1,402,800

15.90

ขาย

มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAGURO)

 

นาย รณกาจ

ชินสำราญ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

1,402,400

15.90

ขาย

มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAGURO)

 

นาย เอกฤกษ์

แสงเสรีดำรง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

1,402,600

15.90

ขาย

มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MASTER)

 

นางสาว ลภัสรดา เลิศภานุโรจ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/05/2567

6,285,865

-

รับโอน

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC)

 

นางสาว ศุกลกานต์ ธรรมชวนวิริยะ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (อัครวินท์ จีรวัฒนวาทย์)

หุ้นสามัญ

14/05/2567

25,000

4.96

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

06/06/2567

8,000

2.16

ซื้อ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MAJOR)

 

นาย วิชา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

160,000

13.16

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

200

1.23

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

33,000

1.24

ซื้อ

ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(YONG)

 

นาย วิทวัส

รุ่งเรืองผล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

100,000

1.98

ซื้อ

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)

 

นาย วิโรจน์

พรประกฤต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

11,700

14.30

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย กุณฑล

นาคพรหม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

61,500

4.68

ขาย

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย ปราโมทย์

ภู่นภานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

25,000

4.68

ซื้อ

สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)

 

นาย เอก

พิจารณ์จิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

3,000,000

3.08

ขาย

สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX)

 

นาย เอก

พิจารณ์จิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

2,000,000

3.22

ขาย

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF)

 

นาย กิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

100,000

0.63

ซื้อ

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF)

 

นาย พชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

60,000

0.63

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

10,000

7.15

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย เมธา วนดิลก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

20,000

7.13

ซื้อ

เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(APO)

 

นาย จิตบุณย์ รังนกใต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

100,000

1.36

ซื้อ

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MCS)

 

นางสาว มัธวรรณศ์ ศรีศักดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

10,000

7.65

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!