WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

อรมน

พาณิชย์ ลุยปั้นร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ ดันเป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาโชห่วยท้องถิ่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงพื้นที่ 24 จังหวัด ปั้นร้านค้าส่งค้าปลีก เป้าหมาย 33 ร้านค้า เป็น'ร้านค้าต้นแบบ' ก่อนให้เป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาร้านค้ารายย่อย รายย่อม เป็น 'สมาร์ทโชห่วย' ไม่น้อยกว่า 250 ร้านค้า ภายใต้แนวคิด 'รายใหญ่ช่วยรายเล็ก ได้รับประโยชน์ทั้งคู่ พร้อมเติบโตไปด้วยกัน'

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้กำหนดเป้าหมายการเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานธุรกิจเพื่อให้เกิดร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบได้ไม่น้อยกว่า 30 ร้านค้าทั่วประเทศ และมีร้านโชห่วยท้องถิ่นได้รับประโยชน์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 250 ร้านค้า โดยร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบจะเป็นพี่เลี้ยงโชห่วยช่วยให้คำปรึกษาและพัฒนาเป็น 'สมาร์ทโชห่วย' โดยมีการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้เป็นหมวดหมู่ตามหลัก 5 ส (สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย) ซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าเข้าร้านและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น

รวมถึงส่งเสริมให้ใช้ระบบ POS สำหรับการขายสินค้า การจัดการสต็อกสินค้า และการดูรายงานยอดขายเบื้องต้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากวิถีการทำงานรูปแบบเดิมสู่การใช้ระบบเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

ทั้งนี้ กรมวางแผนการลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จำนวนทั้งสิ้น 24 จังหวัด 33 ร้านค้า ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ยโสธร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อุทัยธานี ตรัง พังงา และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ร้านค้า สุโขทัย ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู อุบลราชธานี และสระแก้ว จังหวัดละ 2 ร้านค้า ขอนแก่น และสกลนคร จังหวัดละ 3 ร้านค้า เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ แก่ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่มีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบและเป็นพี่เลี้ยงโชห่วย

สำหรับ การลงพื้นที่แต่ละสถานประกอบการ จะเน้นที่การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 1.วิเคราะห์การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการของกรม และจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะราย (Individual Action Plan) โดยจะเน้นที่การแก้ปัญหาเร่งด่วน และการต่อยอดเสริมจุดแข็งให้ธุรกิจ 2.ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนาตาม Individual Action Plan และ 3.การติดตามและประเมินผลการพัฒนาของผู้ประกอบการ

ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 3 ครั้ง จะนำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐาน และพร้อมเป็นต้นแบบและเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกรายย่อย-รายย่อม และผู้ประกอบการร้านโชห่วยต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากพันธมิตรของกรม โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการ คือ การสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเอสเอ็มอีของไทย โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและโชห่วยท้องถิ่น

โดยมีโจทย์ท้าทายสำคัญ คือ ทำอย่างไรให้ร้านค้าส่งค้าปลีกที่มีศักยภาพร่วมเป็นภาคีเครือข่ายช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการค้าปลีกรายเล็กหรือโชห่วย รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเสริมศักยภาพการประกอบธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงประสานความร่วมมือโดยดึงร้านค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมาเป็นภาคีเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายย่อย-รายย่อม โดยดำเนินการเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานให้เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบและเป็นพี่เลี้ยงให้ร้านโชห่วยในท้องถิ่น รวมถึง การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในพื้นที่ สร้างโอกาสให้ร้านค้าโชห่วยได้เข้าถึงเทคโนโลยี พัฒนาร้านค้าให้มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย

ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขยายตลาด ขยายกลุ่มลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านโชห่วย ทั้งนี้ มั่นใจว่าการพัฒนาดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งร้านค้าต้นแบบและร้านค้าโชห่วย ภายใต้แนวคิด “รายใหญ่ช่วยรายเล็ก ได้รับประโยชน์ทั้งคู่ พร้อมเติบโตไปด้วยกัน” และส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

 ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย.2567) กรมพัฒนาธุรกิจการได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกให้เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ (พี่เลี้ยงโชห่วย) แล้วจำนวนทั้งสิ้น 307 ร้านค้า แบ่งเป็น ภาคกลาง 99 ร้านค้า (32.25%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 98 ร้านค้า (31.92%) ภาคเหนือ 66 ร้านค้า (21.50%) และภาคใต้ 44 ร้านค้า (14.33%)

และได้ดำเนินการพัฒนาร้านค้าโชห่วยให้เป็น'สมาร์ทโชห่วย' ทั้งการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าและส่งเสริมให้ใช้ระบบ POS แล้วจำนวนทั้งสิ้น 7,375 ร้านค้า แบ่งเป็น ภาคกลาง 2,288 ร้านค้า (31.03%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,063 ร้านค้า (27.97%) ภาคใต้ 1,523 ร้านค้า (20.65%) และ ภาคเหนือ 1,501 ร้านค้า (20.35%)

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!