WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1Bช่างไฟ

รมว.สุชาติ ปลื้ม กรมพัฒน์ผลิตช่างไฟป้อนผู้ประกอบการ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคาร กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

โดยนางสาวบุปผา กล่าวว่า การส่งมอบผู้สำเร็จการฝึกอบรมแก่สถานประกอบกิจการในครั้งนี้เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ทั้งหมด 25 คน มีสถานประกอบกิจการมารับเข้าทำงาน จำนวน 9 แห่ง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามความร่วมมือการพัฒนาทักษะแรงงานไทย กับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำให้แก่แรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมจากกรม ต้องขอขอบคุณสมาคม สถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้น้องๆ นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว มารับการพัฒนาทักษะจนมีความพร้อมเข้าสู่การทำงาน และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกทุกคนที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ทุกคนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ย้ำเสมอว่า ฝึกทักษะให้แรงงานแล้ว ต้องต่อยอดการมีงานทำให้ได้ และต้องฝึกทักษะให้ตรงกับความต้องการ ดังนั้นจึงต้องสอบถามความต้องการจากผู้ประกอบการว่าต้องการให้ผลิตแรงงานหรือพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในด้านใด เพื่อป้อนแรงงานให้แก่สถานประกอบการได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อย่างตรงจุด กรมจึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้แนวทางดังกล่าวเป็นต้นแบบในการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อมุ่งหวังให้แรงงานไทยมีทักษะ มีความรู้ สุดท้ายคือต้องมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง

     “โครงการนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีที่สะท้อนถึงพลังบวกของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะให้แก่เยาวชน สร้างแรงงานใหม่ที่มีทักษะฝีมือรองรับการเติบโตของประเทศได้ในอนาคต”นางสาวบุปผา กล่าว

ด้านนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กล่าวเสริมว่า สมาคมได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะแรงงานใหม่ให้ตรงกับความต้องการของแรงงานในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับอาชีวะ และช่างฝีมือแรงงานจึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า และวิทยาลัยนครพนม ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดอบรมยกระดับให้กับนักศึกษาและฝึกปฏิบัติงานจริง กับสถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของสมาคม

โดยสมาคมได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากรในโครงการดังกล่าว และเมื่อฝึกอบรมจบแล้ว สถานประกอบกิจการจะคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน ซึ่งเยาวชนที่เข้าทำงานกับสมาคมจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีเบี้ยขยันให้เพิ่มเติมอีกด้วย

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100ais 720x100BANPU 720x100TU720x100sme 720x100

QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!