WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1 ก.แรงงาน ETDA

ก.แรงงาน-ETDA พัฒนาทักษะดิจิทัลสร้างธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิดงาน Digital Governace Thailand 2023 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวไพลิน จินดามณีพร กล่าวภายหลังลงนามความร่วมมือว่า รัฐบาลและ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อปฏิรูปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 โดยได้กำหนดทิศทางให้กำลังคนในประเทศมีความรู้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทำงาน ทั้งการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์อัจฉริยะในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

นางสาวไพลิน กล่าวต่อไปว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) นั้น มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้แรงงานและประชาชนทั่วไป พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมา

ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดฝึกอบรม หลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce ในการสร้างเนื้อหาเพื่อขายสินค้า กระบวนการจัดส่งสินค้า การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การเลือกวิธีการรับชำระเงินใน E-Commerce ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชม. มีผู้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 133 คน

สำหรับ ในปี 2566 จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและอาชีพในอนาคตของคนรุ่นใหม่ ทั้งในรูปแบบของ Onsite และ Online พร้อมกับจัดทำสื่อการฝึกทักษะออนไลน์ให้แรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ โดยนำร่องหลักสูตร11 วิธีเช็คลิสต์พิชิตธุรกิจออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม DSD Online Training ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ ยังร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่างๆ อีกด้วย

 “อีกหนึ่งความร่วมมือ ที่ช่วยส่งเสริมให้แรงงานและประชาชนทั่วไปสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวได้ ด้วยการสมัครฝึกอบรมผ่านแพลตฟอร์ม DSD Online Training ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th ซึ่งจะช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการขายสินค้าออนไลน์ สามารถใช้แพลตฟอร์มของ Social Commerce เช่น Facebook, LINE OA, Instagram และ TikTok ในการขายสินค้าออนไลน์ นําเสนอสินค้าและบริการ เป็นต้น”

ทั้งนี้ ผู้ที่กำลังว่างงาน และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการจัดหางานได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือเลือกหางานผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th และ Mobile Application หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694”รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวทิ้งท้าย

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100

 

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!