WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1 นายจ้างฮ่องกง

นายจ้างฮ่องกง ชื่นชมการฝึกแรงงานไทย มีคุณภาพ อ้าแขนรับทำงานทันที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคุณอัลกิ้น – เช้ง ไหว่ ก๊อง ประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง และคณะศึกษาดูงานการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สร้างความมั่นใจให้แรงงานไทยสู่การทำงานในฮ่องกง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา กระผมและคณะทีมงานของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ต้อนรับ คุณอัลกิ้น – เช้ง ไหว่ ก๊อง ประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง และคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางการขยายตลาดแรงงานทักษะไทยไปทำงานฮ่องกงป้อนภาคธุรกิจที่มีแผนการขยายตัวเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งหารือในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือการนำเข้าแรงงานไทย กึ่งทักษะฝีมือที่ฮ่องกงมีความต้องการ อาทิ ตำแหน่งผู้บริบาลผู้สูงอายุ ช่าง และวิศวกร เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันการลดขั้นตอนและกระบวนการนำเข้าแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน

รวมทั้งการนำเข้าแรงงานที่มีทักษะสูงจากประเทศไทย จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำคณะจากฮ่องกงเข้าเยี่ยมชมสาขาที่จัดฝึกอบรมอาชีพสาขาช่างเชื่อมและสาขาพนักงานช่วยการพยาบาล เพื่อเป็นการการันตีถึงความพร้อมของสถานที่ วิทยากร และเครื่องมือต่างๆ ในการฝึกอบรมให้แก่แรงงานไทยที่สนใจจะไปทำงานที่ฮ่องกง และสร้างความมั่นใจได้ว่า แรงงานไทยที่ผ่านการฝึกอบรมกับทางกรมไปแล้วนั้นเป็นแรงงานที่มีความพร้อม และมีคุณภาพอย่างแน่นอน

ด้าน นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ (20 เม.ย.66) นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ต้อนรับประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง และคณะ ศึกษาดูงานการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลายสาขา ประกอบด้วย การฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ การฝึกอบรมสาขาดูแลผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

และการฝึกอบรมกำลังแรงงานสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีความพร้อมและมีศักยภาพทั้งหลักสูตร เครื่องมือ รวมทั้งมีศูนย์ฝึกเป็นสถานที่รองรับการฝึกอบรมทักษะฝีมือ up skill/re-skill และพัฒนาทักษะด้านภาษา ตลอดจนมีสถานทดสอบมาตรฐานฝีมือในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของนายจ้างอีกด้วย

 “ผลจากการที่สมาพันธ์นายจ้างฮ่องกงได้มาเยือนประเทศไทยและเยี่ยมชมการฝึกยกระดับทักษะแรงงานไทยในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในการฝึกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยก่อนจัดส่งไปทำงานในฮ่องกงตามที่นายจ้างต้องการ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสไปทำงานในฮ่องกงเพิ่มมากขึ้น คนไทยมีงานทำ มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น และนำรายได้กลับมาพัฒนาประเทศ รวมทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย” นายพิเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

ทางด้านของคุณอัลกิ้น-เช้ง ไหว่ ก๊อง ประธานสภาองค์การนายจ้างฮ่องกง กล่าวว่า สถานการณ์แรงงานในประเทศฮ่องกงในปัจจุบันขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ 3 สาขาอาชีพ คือ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมโลหะ และ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความต้องการรับแรงงานจากประเทศอื่น ๆ เข้าไปทำงานอย่างเร่งด่วน รวมถึงกลุ่มของพนักงานดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย

ในวันนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานไทย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมอง และประสบการณ์ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แชร์ประสบการณ์ดี ๆในการทำงานระหว่างกัน และมีความยินดีที่จะได้รับแรงงานไทยที่มีคุณภาพไปทำงานในฮ่องกงต่อไป

 

Click Donate Support Web  

kasat 720x100MTL 720x100TU720x100sme 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100pxPF 720x100

 

TOA 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!