WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

SET73

ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 15 พ.ค. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 30 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย ณัฐวัช

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/05/2567

500,000

4.00

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย สุขสันต์

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/05/2567

330,900

3.97

ซื้อ

ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CHAYO)

 

นาย สุขสันต์

ยศะสินธุ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

427,100

4.00

ซื้อ

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE)

 

นาย นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

1,000,000

 

Revoked by Reporter

2.74

ซื้อ

เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ONEE)

 

นาย นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

1,000,000

3.74

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท .(CPNREIT)

 

นางสาว ปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

09/05/2567

2,000

10.20

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ .(BAREIT)

 

นาย สมบูรณ์

กิติญาณทรัพย์

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

10/05/2567

5,000

9.62

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ .(BAREIT)

 

นาย อนวัช

ลีละวัฒน์วัฒนา

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

14/05/2567

5,000

9.50

ซื้อ

น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TVO)

 

นาย คุณา

วิทยฐานกรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

100,000

21.60

ขาย

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

4,200

9.23

ซื้อ

ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PRIN)

 

นาย ปริญญา โกวิทจินดาชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

1,000,059

3.00

ซื้อ

มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGI)

 

นาย รัชพล

จันทรทิม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2567

200

24.50

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

13,600

105.62

ซื้อ

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)

 

นาย ไพรวัลย์

โต๊ะดำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

5,000

8.10

ซื้อ

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)

 

นาย อดุลย์ค่า ขวัญแก้ว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

20,000

8.40

ซื้อ

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)

 

นาย อดุลย์ค่า ขวัญแก้ว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

40,000

8.35

ซื้อ

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(UVAN)

 

นาย อดุลย์ค่า ขวัญแก้ว

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2567

10,000

8.05

ซื้อ

ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROCTEC)

 

นาย เว่ย แซม แลม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

911,500

 

Revoked by Reporter

0.76

ซื้อ

ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROCTEC)

 

นาย เว่ย แซม แลม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

911,500

0.76

ซื้อ

ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROCTEC)

 

นาย เว่ย แซม แลม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

911,500

0.76

ขาย

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ธีระวัฒน์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

50,000

6.00

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ศรีชัย ครุสันธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2567

100,000

6.00

ซื้อ

สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SLP)

 

นาย ประชา

จิวะพรทิพย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

50,000

0.45

ซื้อ

อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA)

 

นาย พิศาล

รัชกิจประการ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

13/05/2567

25,000

4.10

ซื้อ

อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMA)

 

นาย พิศาล

รัชกิจประการ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

9,300

4.00

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

107,100

2.70

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

10,000

7.15

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย กวีชัย

เลิศอัศวรัตน์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

14/05/2567

25,000

1.32

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย อำนวย

เอื้ออารีมิตร

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

14/05/2567

50,000

1.36

ซื้อ

เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR)

 

นาย ณัฏฐชัย

ศิริโก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

14/05/2567

2,800

1.20

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!