WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

มติ ครม.

Display # 
Title Published Date Hits
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี 2566 12 June 2024 7719
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2567 และแนวโน้มปี 2567 12 June 2024 7951
ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2566 ทั้งปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 12 June 2024 7978
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมีนาคม 2567 12 June 2024 7938
สรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนเมษายน 2567 12 June 2024 7823
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ 10 12 June 2024 7911
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 12 June 2024 7882
การเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park: AHP) 12 June 2024 7906
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 มิถุนายน 2567 06 June 2024 6125
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 4 มิถุนายน 2567 06 June 2024 6110
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 06 June 2024 6165
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสำหรับโดยสาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 06 June 2024 6193
วงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 06 June 2024 6173
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบ Fast Track สำหรับบุคคลที่มีสมรรถะสูง ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 06 June 2024 6031
รายงานประจำปี 2566 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 06 June 2024 6469
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ครบ 6 เดือน) 06 June 2024 6167
การขอใช้งบประมาณคงเหลือจากการจ่ายค่ารื้อย้าย/ค่าชดเชย สำหรับงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน (เพิ่มเติม) 06 June 2024 6097
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการมอบหมายหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่หน่วยประสานงานหลัก (National Designated Authority : NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund : GCF) 06 June 2024 6116
รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 (Corruption Perceptions Index: CPI 2023) และรายงานผลการขับเคลื่อนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 06 June 2024 6349
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ 06 June 2024 6355
แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 06 June 2024 6180
มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 06 June 2024 6230
รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมประเทศ (ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567) 05 June 2024 6049
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและยุติธรรมระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 05 June 2024 6120
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 12 05 June 2024 6128

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!