WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

มติ ครม.

Display # 
Title Published Date Hits
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน 24 April 2024 10429
การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาคณะกรรมาธิการประชากรและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 57 24 April 2024 10294
การเข้าประชุม Sustainable Finance for Tiger Landscapes Conference ณ ประเทศภูฏาน 24 April 2024 10433
การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซีย เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว 24 April 2024 10259
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 เมษายน 2567 19 April 2024 13756
มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 18 เมษายน 2567 19 April 2024 13594
ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง ในท้องที่เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. …. 19 April 2024 13497
ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้นำเข้า หรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า พ.ศ. .... 19 April 2024 13856
รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 19 April 2024 13549
รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์และ 2 เดือนแรกของปี 2567 19 April 2024 13296
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การวิจัยทางคลินิกและการจัดการข้อมูลการใช้สมุนไพรในคน ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา 19 April 2024 13332
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 19 April 2024 13193
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงชีวภาพ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว) ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา 19 April 2024 13056
ผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฉ้อโกงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 19 April 2024 12498
การดำเนินงานโครงการ ‘โคแสนล้าน’ นำร่อง 19 April 2024 12626
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 April 2024 12373
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขยายโอกาสการมีงานทำและส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา 19 April 2024 13703
การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 19 April 2024 12426
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 19 April 2024 12419
ผลการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 19 April 2024 12547
ขออนุมัติโครงกรจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศโครงการที่ 6 19 April 2024 12670
การร่วมมือกับรัฐบาล สปป. ลาว ในการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว 19 April 2024 12649
การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 19 April 2024 12409
ร่างปฏิญญาว่าด้วยนโยบายการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและทั่วถึง 19 April 2024 12446
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 เมษายน 2567 10 April 2024 8379

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!